I Ogólnopolska Konferencja Instrumen... [11.09.2017]