I Ogólnopolska Konferencja Instrumen... [12.09.2017]