Mieczysław Wasilewski. Plakaty i rysunki - wystawa we Wspólnej

Jerzy Brukwicki o twórczości Wasilewskiego:

Plakaty i rysunki Mieczysława Wasilewskiego urzekają bogactwem wyobraźni i skojarzeń, poetyc-kim nastrojem. Wyróżnia je zwarta, wyrafinowana forma przekazu idei i przemyśleń oraz niepowta-rzalny styl, który cechuje racjonalne myślenie o podjętym zagadnieniu lub wydarzeniu i szczególne obrazowanie jego sensu, istoty i logiki. Opisywanie otaczającego nas świata artysta sprowadza do lapidarnego znaku, symbolu. Nośnikami wyobrażeń, refleksji i koncepcji artysty stały się kreślone z niebywałą delikatnością układy czarno-białych linii i plam, gdyż „ta kolorystyka – jak wyznał w jed-nym z wywiadów – wymaga rezygnacji i dyscypliny; jest bardzo pomocna w skwitowaniu anegdoty znakiem, piktogramem.”

Będąc studentem, a potem przez wiele lat asystentem i przyjacielem prof. Henryka Tomaszew-skiego, rozważnie odrzucił romantyzm, malarskość i koloryt „polskiej szkoły plakatu”. Pozostał wierny jej ideom, filozoficznym i intelektualnym wartościom. Od debiutu konsekwentnie tworzy wła-sne, syntetyczne terytorium artystyczne, nie pozbawione poczucia humoru i wizualnego żartu. Ko-munikuje światu ważne sprawy i zagadnienia, komentuje istotne problemy współczesności.

Szczególnym walorem plakatów Mieczysława Wasilewskiego, prezentujących przede wszystkim wydarzenia kulturalne i artystyczne, są przemyślane ideogramy, znaki i wyobrażenia graficzne, zredukowane do najistotniejszych elementów znaczeniowych oraz ekspresyjne obrazy ludzkich twarzy, naznaczonych stygmatem przeżyć, namiętności i emocji. Artysta stosownym symbolem umiejętnie interpretuje trudne, zaskakujące wątki i treści. Jego plakaty zaprojektowane zostały jako plastyczne metafory, graficzno-pojęciowe szarady.

W rysunkach Mieczysława Wasilewskiego główne miejsce zajmuje człowiek. Mówią one o jego codzienności, smutkach i radościach, uczuciach i rozterkach, o sensie życia, o przemijaniu. Naj-częściej są to wizerunki twarzy, które doskonale, przenikliwie obrazują usposobienie i nastrój przedstawianej osoby. Jego rysunki rozpoznawalne są poprzez ich głęboką, intelektualną przeni-kliwość.

Niezmiernie trafnie o wyjątkowej twórczości swojego przyjaciela wypowiedział się Wiesław Roso-cha, także grafik i ilustrator, który w tekście o Mieczysławie Wasilewskim napisał: „Długie imię i nazwisko, a jak zwięźle się przedstawia. Warto z nim chodzić na skróty. (…) Wbrew pozorom nie dzieli świata na czarny i biały. Nieustająco sprawdza nasze oko i inteligencję”.