ANIMOCJE: Ala Kryształ - koncert

Ala Kryształ – trio poruszające się w obszarze wzajemnych, subtelnych oddziaływań widmowo-dźwiękowych. Kompozycji wizualnej tworzonej przez Monikę Kuczyniecką podczas live-actu towarzyszy animacja muzyczna Radosława Drwęckiego i Marcina Karnowskiego powstająca na instrumentach akustycznych i elektronicznych.

Opowiadając historię, stawiają na jednorazowość i tymczasowość; adaptują przestrzeń zastaną na potrzeby danego widowiska. Każda instalacja stanowi odrębną całość i jest osobną sytuacją artystyczną. Monika Kuczyniecka wykorzystuje sample wideo oraz tworzywo wybierane intuicyjnie do poszczególnych pokazów, ożywiając materię w dążeniu do mniej lub bardziej abstrakcyjnej opowieści. Radosław Drwęcki (syntezatory, sampler, looper) i Marcin Karnowski (Handpan, SPDS) reagują muzycznie na obraz lub inspirują kierunek poszukiwań wizualnych.

Monika Kuczyniecka – członkini Stowarzyszenia Filmowców Polskich, absolwentka ASP w Poznaniu (obrona dyplomu w I pracowni filmu animowanego), a wcześniej PLSP im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Zajmuje się majsterkowaniem w plastelinie i nie tylko. Autorka teledysków m.in. dla Renaty Przemyk, Bajzla, Czesława Mozila, Voo Voo, Dagadana, Na Górze. Od kilku lat prowadzi także autorskie warsztaty animacji poklatkowej z użyciem plasteliny dla dzieci, młodzieży i dorosłych oparte w głównej mierze na własnym doświadczeniu artystycznym.

Radosław Drwęcki – muzyk i tekściarz zespołu 3moonboys. Grafik, autor wydawnictw płytowych i książkowych, plakatów, wideoklipów i wizualizacji koncertowych. Absolwent filologii polskiej na Akademii im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (specjalizacja: nauczyciel).

Marcin Karnowski – perkusista, perkusjonista, autor tekstów, animator kultury, poeta, prozaik. Nagrał kilkanaście płyt (gra w zespołach i projektach: Variete, Brda, 3moonboys, George Dorn Screams, Ur Jorge, Salimara, Hanowska/Karnowski, Ala Kryształ), dał ponad sto koncertów w Polsce, Niemczech, Słowacji, we Włoszech, w Norwegii, Islandii, na Litwie. Tworzył i muzykował na żywo do filmów niemych, do krótkich form animowanych (festiwal Animocje), do wizualizacji (festiwal Audiowizje), do spektakli teatralnych (Teatr Capitol we Wrocławiu, Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, Teatr Muzyczny w Poznaniu). Realizuje działania na styku rozmaitych dziedzin twórczych skoncentrowanych na dźwięku i słowie. Publikował m.in. w pismach „Fa-art”, „Ha!art”, „Korespondencja z ojcem”. Współzałożyciel kwartalnika „Fabularie”. Wydał książki Notatki z podróży (Bydgoszcz 2011), Brudna forma – wspólnie z Radkiem Drwęckim (Bydgoszcz 2013), Przerzutka (Bydgoszcz 2015), Ziarnko piasku. Rzecz o Annie Jachninie (Warszawa 2016), Zawsze jest na krótko (Bydgoszcz 2018).

Ala Kryształ – a trio moving in an area of mutual, subtle spectral and sound interactions. Visual composition created by Monika Kuczyniecka during live-act is accompanied by music animation by Radosław Drwęcki and Marcin Karnowski, played by acoustic and electronic instruments.

Telling a story, they focus on immediacy and temporariness; they adapt the existing space to the needs of a specific show. Every installation is a separate entirety and is a distinct artistic situation. Monika Kuczyniecka uses sample video and material selected intuitively to individual shows, enlivening the matter striving to achieve a more or less abstract story.

Radosław Drwęcki (synthesizers, sampler, looper) and Marcin Karnowski (Handpan, SPDS) react musically to an image or inspire a direction in visual searches.

Monika Kuczyniecka – a member of the Polish Filmmakers Association, graduate of the Academy of Fine Arts in Poznań (dissertation in the first animation studio), and earlier at the Leon Wyczółkowski PLSP in Bydgoszcz.

She is involved in clay modeling and other arts. She made video clips for Renata Przemyk, Bajzel, Czesław Mozil, Voo Voo, Dagadan, Na Górze. In addition, Monika Kuczyniecka has been running for several years her own stop motion workshops with the use of modeling clay for children, young people and adults based primarily on her own artistic experiences.

Radosław Drwęcki – musician and songwriter for the 3moonboys band. Graphic artist, an author of music record companies and book publishing companies, posters, video clips and video effects for concerts. He graduated from the Kazimierz Wielki Academy in Bydgoszcz, majoring in Polish philology (specializing in teaching).

Marcin Karnowski – drummer, percussionist, songwriter, cultural animator, poet, prose writer. He recorded a dozen or so records (he plays in bands and projects: Variete, Brda, 3moonboys, George Dorn Screams, Ur Jorge, Salimara, Hanowska/Karnowski, Ala Kryształ), and gave more than a hundred concerts in Poland, Germany, Slovakia, Italy, Norway, Island, and Lithuania. He created and played live music for silent movies, short form animation (“Animocje” Festival), video effects (“Audiowizje” Festival), and theater plays (Capitol Theater in Wrocław, Stefan Jaracz Theater in Olsztyn, and Music Theater in Poznań). He carries out activities combining various fields of art focused on sound and word. He wrote articles to several periodicals, including “Fa-art,” “Ha!art,” and “Korespondencja z ojcem.” He was a co-founder and editor of the quarterly publication “Fabularie.” He published books, including “Notatki z podróży” (Bydgoszcz 2011), “Brudna forma” – jointly with Radek Drwęcki (Bydgoszcz 2013), Przerzutka (Bydgoszcz 2015), Ziarnko piasku. Rzecz o Annie Jachninie (Warsaw 2016), Zawsze jest na krótko (Bydgoszcz 2018).