Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Klauzula informacyjna sklepu

Klauzula informacyjna sklepu internetowego MCK

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy (dalej: MCK), ul. Marcinkowskiego 12-14, 85-056 Bydgoszcz, reprezentowane przez Dyrektor Marzenę Matowską, e-mail: dyrekcja@mck-bydgoszcz.
 2. W Miejskim Centrum Kultury został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:
  iod@mck-bydgoszcz.pl.
 3. Podanie Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i jest niezbędne do realizacji Państwa zamówienia. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez MCK tylko w celu przyjęcia i potwierdzenia zamówienia w sklepie internetowym MCK oraz realizacji zawartej umowy.
 4. Przetwarzanie danych osobowych w sklepie internetowym MCK możliwe jest na podstawie Artykułu 6 ust. 1 lit. b), c), e) RODO czyli do celów:
  b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  czyli: do zawarcia i wykonania warunków umowy (przyjęcia zamówienia, realizacji, opłaty, wydania zamówionego wydawnictwa),
  c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
  czyli: archiwizowania dokumentów niezbędnych do rozliczenia, dokumentowania działalności MCK, dochodzenia roszczeń, przyjmowania skarg i reklamacji,
  e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
  czyli: prowadzenie działalności statystycznej i sprawozdawczej MCK.

Dodatkowo, na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. a) RODO, przetwarzany jest numer telefonu
zamawiającego, co ma na celu usprawnienie kontaktu z zamawiającym.

 1. Państwa Dane Osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub do upływu ustawowych terminów przewidzianych na roszczenia związane z realizacją umowy w związku, z którą dane są przetwarzane.
 2. Zamawiający oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Zamawiającego.
 3. Decydując się na przesłanie zamówienia na wskazany przez Zamawiającego adres, Zamawiający wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych podmiotom świadczącym na rzecz MCK usługi dotyczące realizacji wysyłki towaru oraz innym podmiotom, których udział jest niezbędny do zawarcia i realizacji umowy.
 4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, osoba której dane dotyczą ma prawo do:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Państwa Dane Osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu (czyli procesowi pozyskiwania danych bez udziału człowieka oraz zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które ma na celu wykorzystywanie danych do oceny in. zainteresowań, preferencji, sytuacji ekonomicznej) – Artykuł 22 ust. 1 i 4 RODO, a także nie będą przekazywane za granicę, w tym do państw trzecich (państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego tj. wszystkich państw poza krajami Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu i Norwegii).
 6. Wnioski w sprawie realizacji Państwa praw dotyczących danych osobowych można złożyć elektronicznie na adres mailowy: iod@mck-bydgoszcz.pl
 7. W przypadku uznania przez Państwa, że Miejskie Centrum Kultury przetwarza Państwa dane osobowe niezgodnie z przepisami RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skargę do UODO można złożyć w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnie w siedzibie Urzędu.