Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Newsletter – klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych tzw. RODO), informujemy, że:

 • zamawiając usługę Newslettera wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w postaci adresu e-mail przez administratora strony internetowej Miejskiego Centrum Kultury,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami, jednak jest warunkiem dostarczenia Newslettera
 • w każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania wiadomości poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: newsletter@mck-bydgoszcz.pl o treści: „rezygnacja z newslettera,
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczenia usługi Newslettera,
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie Artykułu 6 ust. 1 lit. a) RODO („osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”),
 • podane przez Państwa przy zamówieniu usługi Newslettera, dane osobowe służą wyłącznie do wysyłania wiadomości drogą mailową. Państwa adresy mailowe nie zostają udostępniane osobom i podmiotom trzecim,
 • dane osobowe są przechowywane na okres prenumerowania usługi Newslettera,
 • mają Państwo prawo do dostępu, sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do usunięcia danych osobowych jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem lub dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie UE lub prawie krajowym,
 • w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, ul. Marcinkowskiego 12-14, 85-056 Bydgoszcz, reprezentowane przez Dyrektor Marzenę Matowską, e-mail: dyrekcja@mck-bydgoszcz,
 • w Miejskim Centrum Kultury został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@mck-bydgoszcz.pl,
 • w przypadku uznania przez Państwa, że Miejskie Centrum Kultury przetwarza Państwa dane osobowe niezgodnie z przepisami RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.