Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Oświadczenie w sprawie dostępności

Dostępność strony internetowej

To jest oficjalne oświadczenie o dostępności witryny internetowej Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy – www.mck-bydgoszcz.pl
Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
W Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.mck-bydgoszcz.pl spełnia wymagania w 99,27 %.

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-16
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-08

Status pod względem zgodności:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Nie wszystkie materiały wideo opublikowane na stronie posiadają napisy rozszerzone oraz audiodeskrypcję lub opis alternatywny. Brakujące rozwiązania mają być systematycznie uzupełniane.
 2. Nie wszystkie materiały dźwiękowe (mp3) opublikowane na stronie posiadają transkrypcję tekstową nagranych dźwięków. Brakujące materiały mają być systematycznie uzupełniane.
 3. Brak opisów alternatywnych do treści nietekstowych (np. zdjęć i ilustracji). Brakujące rozwiązania mają być systematycznie uzupełniane.
 4. Brak mapy serwisu.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Informacja o dostępności:

Strona została zrealizowana z uwzględnieniem wytycznych WCAG 2.0 i zgodnie ze standardami sieciowymi. Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. Nieustannie poszukujemy rozwiązań, aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Kompatybilność:

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w wtyczkę UserWay (userway.org), która ułatwia przeglądanie treści na stronie przez osoby z różnymi dysfunkcjami.
Posiada przełączniki:

możliwość nawigacji klawiaturą,

 • regulacja kontrastu,
 • regulacja wielkości tekstu,
 • wybór czytelnej czcionki,
 • podświetlenie linków,
 • odstępy między tekstami,
 • opcja „czytaj stronę” oraz regulacja szybkości czytania,
 • regulacja wielkości kursora oraz przewodnik do czytania,
 • opcję „zatrzymaj animację”.

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Wersja mobilna serwisu:

Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.
Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych.

Dostępność architektoniczna obiektu

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy zlokalizowany jest przy ul. Marcinkowskiego 12-14 w Bydgoszczy. Wejście główne do budynku znajduje się od strony ulicy Marcinkowskiego, budynek posiada 4 kondygnacje: 3 naziemne i 1 podziemną.
Parking należący do MCK usytuowany jest po lewej stronie budynku (12 miejsc parkingowych). Na terenie parkingu MCK brak oznaczonych stanowisk dla OzN, możliwość dojazdu do najbliższego wejścia dostępnego dla OzN na wózku lub poruszającej się z balkonikiem. Nawierzchnie w warunkach terenowych są stabilne, antypoślizgowe, łatwe do chodzenia i jeżdżenia, utrzymane w sposób uniemożliwiający zbieranie się wody i powstawanie kałuż. Nawierzchnia parkingu jest łatwa do przejścia, przejechania (bez wstrząsów) samodzielnie przez OzN na wózku lub o balkoniku. Sygnalizacja alarmowo-przyzywowa dostosowana do potrzeb OzN przy wejściu głównym oraz przy wejściu od strony parkingu.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek MCK posiada 4 poziomy, na każdy z poziomów prowadzą schody oraz winda. Przestrzeń manewrowa przed wejściem do windy na każdym poziomie wynosi min. 1,5 m x 1,5 m. Drzwi windy otwierane i zamykane automatycznie. Zewnętrzny panel sterujący jest na wysokości 0,8-1,2 m od posadzki. Drzwi wyposażone w system zatrzymujący zamykanie i otwierający je ponownie (system jest oparty na czujnikach, zatrzymujących zamykanie drzwi jeszcze przed kontaktem z osobą). Na ścianie przeciwnej do drzwi wejściowych jest lustro umożliwiające OzN na wózku inwalidzkim sprawdzenie, czy za jej plecami nie znajduje się żadna przeszkoda i czy może bezpiecznie opuścić kabinę. Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych. Nawierzchnie w obiekcie są stabilne i antypoślizgowe.

3.Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Do głównego wejścia do siedziby prowadzą schody, brak pochylni. Wejście dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się w odległości około 20 m od wejścia głównego (po lewej stronie). Brak pętli indukcyjnej oraz informacji głosowych na terenie budynku.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy zapewnia wstęp do budynku osobie z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

Możliwości skorzystania z usługi tłumacza języka migowego on-line w recepcji Miejskiego Centrum Kultury.

Udogodnienia:

 • czytelny układ wejść do budynku;
 • wejście z poziomu terenu;
 • toalety dla osób z niepełnosprawnością;
 • system alarmowo-przyzywowy w toaletach,
 • winda, każdy poziom budynku jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach,
 • miejsce do pielęgnacji niemowląt i małych dzieci dostępne w toalecie na poziomie -1,
 • możliwość pozostawienia wózka (np. w szatni)

Utrudnienia:

 • brak oznaczeń w alfabecie Braille’a;
 • brak pętli indukcyjnej,
 • brak pochylni przy głównym wejściu,
Poziomy budynku:

Poziom -1 (Podziemie)

 • na poziom ­-1 prowadzą schody oraz winda (przed windą znajduje się hol ułatwiający poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich),
 • toalety: damska, męska oraz dla osób niepełnosprawnych,
 • pomieszczenia gospodarcze,
 • studio nagrań A/V z reżyserką,

Poziom 0 (Parter):

Z holu głównego można dostać się do wszystkich, niezbędnych dla gości pomieszczeń. Na parterze znajdują się foyer, sala kinowo-widowiskowa, punkt informacyjny- recepcja MCK, szatnia, kawiarnia oraz przestrzeń wystawowo-ekspozycyjna.
Część widowiskowa: MCK posiada salę kino-widowiskową na 260 miejsc siedzących oraz 300 miejsc stojących (po złożeniu widowni) oraz scenę z kieszenią i przestrzenią obsługi technicznej. Osoba korzystająca z wózka inwalidzkiego ma możliwość wjazdu na salę, natomiast brak możliwości wjazdu na scenę oraz korzystania z garderoby. We foyer znajdującym się przez wejściem do sali oraz przy recepcji są dostępne dla gości krzesła o różnej wysokości, niektóre z podłokietnikami (dla tych, którzy mają trudności z siadaniem i wstawaniem).
Foyer łączy się z przestrzenią wielofunkcyjną – miejscem wystawienniczo-ekspozycyjnym oraz kawiarnią, jako miejscem spotkań, rozmów, wydarzeń, odpoczynku itp.

Poziom +1 (Pierwsze Piętro):

 • na poziom +1 prowadzą schody oraz winda (przed windą znajduje się hol ułatwiający poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich),
 • pierwsze piętro otwiera się w formie antresoli na przestrzeń holu wejściowego,
 • pokoje pracowników zajmujących się działalnością programową znajdują się wzdłuż wewnętrznej komunikacji,

Poziom +2 (Drugie Piętro):

 • na poziom +2 prowadzą schody oraz winda (przed windą znajduje się hol ułatwiający poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich),
 • pokoje biurowe pracowników zajmujących się działalnością programową oraz pracowników administracyjnych znajdują się po obu stronach korytarza,
 • z pierwszego pomieszczenia po prawej stronie (Saloniku) można dostać się na taras widokowy, między Salonikiem, a tarasem znajduje się próg, który stanowi przeszkodę dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim,
 • na końcu korytarza po lewej stronie znajdują się 3 toalety: damska, męska oraz dla OzN.
 • na końcu korytarza znajduje się wejście do sali projekcyjnej niedostępne dla ludzi z zewnątrz.

Miejskie Centrum Kultury dysponuje 2 garderobami, znajdującymi się za salą kinowo-widowiskową, kolejno na poziomie +1 oraz poziomie +2. Do garderoby prowadzą schody, brak pochylni, brak możliwości korzystania z garderoby przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Na terenie budynku znajdują się oznaczenia informujące o ułatwieniach dla OzN.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Osoba kontaktowa w sprawie dostępności:

Piotr Dunajski
e-mail: piotr.dunajski@mck-bydgoszcz.pl

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie
  alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia żądania. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie będzie możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym powinno to nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może tą samą drogą złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Oświadczenie sporządzono dnia 14.09.2020 r.
Data ostatniej aktualizacji: 10.03.2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.