I Ogólnopolska Konferencja Instrumen... [13.09.2017]