III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA INSTRUMENTOLOGICZNA dz. 3

Instrumenty muzyczne zmieniają się w czasie i przestrzeni. Jest to bardziej oczywiste w odniesieniu do instrumentów profesjonalnych, związanych z tradycją klasyczną, natomiast mniej oczywiste w odniesieniu do instrumentów ludowych. Te ostatnie podlegały jednak także modyfikacjom spowodowanym poszukiwaniem lepszych możliwości dźwiękowych, przemijającymi modami, nowymi materiałami, rozwojem cywilizacyjnym, naukowym i technologicznym. Zmiany kulturowe, cywilizacyjne, a nawet polityczne mogły powodować także zmiany samej praktyki instrumentalnej.

Obecnie w procesie budowy i gry na instrumentach obserwujemy dwie przeciwstawne tendencje: progresywną i retrospektywną. Pierwsza przejawia się w innowacjach, instrumentach nowych i udoskonalaniu starych. Druga zwraca się ku instrumentom historycznym. Perspektywa retrospektywna wyraża tęsknotę za minionymi czasami, inspiruje do odtwarzania dawnych stylów wykonawczych, gry na zabytkowych instrumentach i ich kopiach. Powrót do przeszłości możliwy jest jednak często kosztem mniejszej doskonałości technicznej. Tendencja ta obecna jest także w muzyce ludowej.

III Ogólnopolska Konferencja Instrumentologiczna skupi się wokół zagadnień związanych z przeszłością, takich jak: przywracanie, odtwarzanie, odzyskiwanie, badanie zmian zachodzących w budowie instrumentów i praktyce wykonawczej. W obszarze tematycznym Konferencji mieszczą się także m.in. badania nad zaginionymi lub zniszczonymi dobrami kultury muzycznej oraz podejmowane próby ich odzyskania lub zastąpienia braków. Stałym punktem Konferencji jest prezentacja zawartości państwowych i prywatnych kolekcji instrumentów muzycznych.

Proponowane zagadnienia referatów: przywracanie zapomnianych, zmarginalizowanych i odrzuconych instrumentów do praktyki muzycznej, powrót do brzmień przeszłości, badanie zmian zachodzących w budowie instrumentów, zagadnienia wykonawcze dawnej praktyki muzycznej, historia wytwórni instrumentów, edukacja w zakresie gry na instrumentach tradycyjnych, restytucja dóbr kultury muzycznej, badania historyczno-muzykologiczne w zakresie instrumentologii, badanie audiosfery przeszłości, terminologia instrumentologiczna, ikonografia muzyczna. Podczas Konferencji odbędą się koncerty na instrumentach historycznych i ludowych.

ŚRODA 18.09.2019

9.00-9.30 - Prof. dr hab. Zbigniew Jerzy Przerembski, Kierownik Zakładu Muzykologii Systematycznej w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Z badań instrumentologicznych Alojzego Kopoczka

9.30-10.00 - Przemysław Ficek, Muzyk, Budowniczy tradycyjnych instrumentów beskidzkich

Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach

Retrospektywne spojrzenie na problemy pożycia w świetle współczesnego budownictwa ludowych instrumentów dętych: dostrajacz małżeński

10.00-10.30 - Dr Magdalena Kwiecińska, Dział Etnograficzny Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Ludowe instrumenty najsłynniejszych muzykantów góralskich w zbiorach Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem. Historie obiektów i historie ludzi

10.30-11.00 - Stanisław Nogaj

Lira korbowa – instrument „dziadowski” czy nowoczesny? Innowacje w budowie, kierunki rozwoju oraz współczesne wykorzystanie

11.15-11.45 - Dr hab. Anna Gruszczyńska-Ziółkowska, prof. UW, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego

Zagadnienie horyzontu pejzażu dźwiękowego w świetle zabytków archeologicznych

11.45-12.15 - Dr inż. Ireneusz Czajka, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza w

Krakowie

Poszukiwanie brzmienia przeszłości

12.15-12.45 - Katarzyna Tatoń, Uczestnik Projektu NPRH MNiSW realizowanego w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego

Zapomniane dźwięki z gliny: grzechotki archeologiczne

12.45-13.15 - Maciej Rychły, Muzyk, psycholog, współzałożyciel Kwartetu Jorgi

Instrumenty wykopaliskwe jako podstawa dla ustalania diachronii systemu muzycznego

14.00-14.45 - Dr Agnieszka Drożdżewska, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Anna Maja Michalska, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

Wyobrażenia instrumentów muzycznych w XVII- i XVIII-wiecznych sztambuchach ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

14.45-15.15 - Ewa Hauptman-Fischer, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Gabinet Zbiorów Muzycznych

Obój miłosny i inne instrumenty cystersów w Lubiążu w pierwszych dekadach XVIII wieku. Próba rekonstrukcji składu zespołu na podstawie zachowanych rękopisów muzycznych

15.15-15.45 - Maciej Kierzkowski, The Open University, Wielka Brytania

„Tromby zwane Bugla”, czyli instrumenty dęte blaszane w składach polskich orkiestr wojskowych Królestwa Polskiego Kongresowego.

16.15-16.45 - Tomasz Grochalski, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Propozycja systematyzacji typów konstrukcji XIX-wiecznych waltorni wentylowych

16.45-17.15 - Michał Maślak, Saksofonista

Narodziny Saksofonu i jego rozwój na przełomie XIX i XX wieku

17.15-17.45 - Dr Ziemowit Socha, Instytut Badań Edukacyjnych

Instrumenty muzyczne a internet rzeczy. Wyzwania dla socjomuzykologii.